Regulamin ogłoszeń drobnyh

 

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi "Ogłoszenia Drobne" na stronie computertechnology.pl, zwanej w dalszej części regulaminu "Ogłoszenia Drobne".
2. Usługodawcą jest firma Computer Technology- zwana w dalszej części regulaminu "ct".
3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający ct świadczenie usługi Ogłoszenie Drobne poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
4. Usługa Ogłoszenie Drobne to usługa polegająca na utrzymaniu ogłoszenia Klienta w części serwisu computertechnology.pl zwanej "Ogłoszenia".
5. Wysyłając formularz "Dodaj Ogłoszenie" Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
6. computertechnology.pl zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie computertechnology.pl

 

 

II. Obowiązek przestrzegania prawa
1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. W przypadku uzyskania przez computertechnology.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, computertechnology.pl ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. Dane kontaktowe Klientów serwisu Ogłoszenia Drobne computertechnology.pl służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

 

III. Zamawianie usługi Ogłoszenie Drobne
1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
2. Publikacja Ogłoszenia Drobnego dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu "Dodaj ogłoszenie".
3. Ogłoszenie Drobne publikowane jest w dziale Ogłoszenia computertechnology.pl przez okres 14 dni.

 

IV. Treść Ogłoszeń Drobnych
1. Zabrania się dodawania Ogłoszeń Drobnych, które:
- naruszają prawo,
- naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
- naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
- mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym, a ich treść wskazuje na zamiar ułatwienia bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny i zostały umieszczone w nieodpowiedniej kategorii,
- mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
- zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla computertechnology.pl
2. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia Drobnego (zarówno bezpłatnego jak i płatnego) narusza postanowienia niniejszego regulaminu, computertechnology.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
3. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie Drobne (zarówno bezpłatne jak i płatne) zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, computertechnology.pl zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia.

 

V. Płatne Ogłoszenia Drobne
1. Klient ma prawo do zamieszczenia dowolnej ilości płatnych Ogłoszeń Drobnych.
2. Zamieszczenia ogłoszenia dokonuje się z odpowiedniej pozycji uwzględnionej w portalu.
3. Po wysłaniu formularza i dodaniu Ogłoszenia Drobnego nie ma możliwości jego edycji
4. Aby skasować płatne Ogłoszenie Drobne należy wysłać na adres biuro@computertechnology.pl prośbę o skasowanie Ogłoszenia zawierającą pełne dane ogłoszenia oraz datę dodania ogłoszenia, które chcemy skasować,
Prośba musi być wysłana z adresu e-mail podanego w ogłoszeniu drobnym lub innego pozwalającego na bezpośrednią identyfikację Klienta,

 

VI. Cennik Ogłoszeń Drobnych i sposoby płatności
1. Ceny za Ogłoszenia Drobne są publikowane pod formularzem dodawania ogłoszeń.
2. computertechnology.plprzysługuje prawo do zmiany cen zawartych w cenniku, w którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń.3. Rozliczenia transakcji kodem SMS PREMIUM przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 

VII. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez computertechnology.pl usługi Ogłoszenie Drobne.
2. computertechnology.pl ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli:
- Klient złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
- Klient będzie korzystał z usługi Ogłoszenie Drobne niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
- Klient będzie działał na szkodę innych Klientów computertechnology.pl lub użytkowników sieci Internet.

 

VIII. Postanowienia końcowe
1. Do umowy pomiędzy Klientem a computertechnology.pl zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a computertechnology.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
3. computertechnology.plzastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2014 r

R E K L A M A
   Copyright by COMPUTER TECHNOLOGY 2014 (c) 2014